Overdracht Van Voorthuysenschool akkoord volgens nieuwe Regeling fusietoets

Op 30 november 2017 heeft de minister voor basis- en voortgezet onderwijs toestemming verleend voor de overdracht van de Van Voorthuysenschool door Leerplein055 aan Stichting De Onderwijsspecialisten. De Commissie Fusietoets Onderwijs had op 13 november 2017 de minister geadviseerd deze overdacht goed te keuren. Het advies - bekend als AFO 222 - is tot stand gekomen op basis van het nieuwe beoordelingskader uit de regeling fusietoets dat per 1 augustus 2017 geldt.

Het advies laat duidelijk zien dat het karakter, de inhoud en de vormgeving van de advisering zijn gewijzigd. Uit het advies blijkt ook helder dat niet het aantal argumenten dat naar voren wordt gebracht bepalend is, maar juist de kracht van die argumenten. Een kenmerkende verandering ten opzichte van het vorige beoordelingskader is verder dat de CFTO niet langer in de eerste plaats uitgaat van gegevens van DUO over marktpositie, richting en leerlingenprognoses. Zoals ook in eerdere berichtgeving is aangegeven begint de CFTO haar beoordeling bij het verhaal van de aanvragers zelf.

Het doorslaggevende argument voor het positieve advies is dat – gegeven de teruglopende leerlingenaantallen op de Van Voorthuysenschool – de kwaliteit van het onderwijs beter is gewaarborgd als deze instelling onder het bestuur van Stichting De Onderwijsspecialisten komt. Tevens kan zo op termijn sluiting worden voorkomen.

De andere criteria die de CFTO in de casus Van Voorthuysenschool heeft bekeken leveren geen belangrijke argumenten vóór of tegen een positief advies op. Zo voeren aanvragers aan dat de overdracht leidt tot bedrijfsmatige voordelen. Daardoor zouden middelen efficiënter kunnen worden ingezet. In de onderbouwing van de aanvraag is dit echter geen ‘dragende muur’. Efficiency voor- of nadelen zijn bij zo’n kleine beweging sowieso in relatief geringe mate aanwezig. Zij zullen niet doorslaggevend zijn bij de afwegingen van de CFTO.