Nieuwe OCW-Regeling voor fusies

Vanaf 1 augustus 2017 geldt een nieuwe ministeriële Regeling voor fusies in het onderwijs. Daarin is vastgelegd over welke voorgenomen fusies de CFTO voortaan advies uitbrengt aan de minister, en naar welke aspecten zij kijkt.

Minder strikt en meer maatwerk

De nieuwe Regeling vergroot het bestuurlijke maatwerk in de adviezen over fusies. Het gaat vooral om een integrale afweging van keuzevrijheid en diversiteit van het onderwijsaanbod. De CFTO blijft kijken of het belang om te fuseren opweegt tegen mogelijke negatieve gevolgen van de fusie voor ouders en leerlingen en andere direct betrokkenen. De oude Regeling ging op basis van bijvoorbeeld een bepaalde bestuursomvang of marktaandeel per definitie ervan uit dat de keuzevrijheid in het onderwijsaanbod bedreigd werd. Dat strikte karakter is nu weg.

Rol DUO bij fusies

De CFTO brengt volgens de Regeling inhoudelijk advies uit over complexe fusies in het po en vo. Dat geldt ook voor fusies in het speciaal onderwijs en voor intersectorale fusies. Op de andere fusies in het po en vo doet DUO vanaf 1 augustus een administratieve toets.

Voor een fusie van twee of meer basisscholen met in totaal minder dan 500 leerlingen en bestuurlijke fusies in het primair onderwijs met minder dan tien scholen geldt helemaal geen toets. Dit is ook het geval bij fusies of overdrachten van praktijkscholen.

Over fusies in het mbo adviseert met het ingaan van de nieuwe Regeling voor fusies de Commissie Macrodoelmatigheid MBO.

Meer informatie

Binnenkort vinden schoolbesturen en (G)MR-en op deze website meer specifieke informatie over de veranderingen en de werkwijze van de CFTO. Het aanvragen van fusies gebeurt nu altijd digitaal via Entree bij DUO. Daarna krijgen schoolbesturen bericht of de fusieaanvraag in aanmerking komt voor de ‘administratieve’ of ‘inhoudelijke’ route.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de CFTO via info@cfto.nl, tel. 070 3765976 of met DUO.

Download

Ministeriële regeling voor fusies in het onderwijs

Hoort bij

  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • MBO