Laatste CFTO advies over een mbo-fusie

Vanaf september 2017 gaan ROC Leiden en het ID College door het leven als MBO Rijnland. De CFTO heeft over deze fusie op 9 juni 2017 voor de tweede maal advies aan de minister uitgebracht. De minister heeft het advies overgenomen en haar goedkeurende besluit op 26 juni 2017 ter kennisneming aan de Tweede Kamer gestuurd.

In 2015 besloot de minister de twee roc's meer tijd te gunnen om onder nadere voorwaarden toe te werken naar een fusie. Het advies van afgelopen juni is het laatste advies over een fusie in het mbo van de CFTO. Roc's leggen voortaan hun fusieaanvragen voor aan de Commissie Macrodoelmatigheid MBO.

Unieke casus

Voor de CFTO was de fusie van ROC Leiden en het ID College een unieke casus. Aan de ene kant was het een uitdaging om recht te doen aan de algemene uitgangspunten van de fusietoets. Aan de andere kant was er de uitdaging om de bijzondere omstandigheden van deze omvangrijke besturen- en instellingenfusie mee te wegen in haar onafhankelijke advies aan de minister. De geformuleerde voorwaarden in het advies van 2015 hebben een duidelijk effect gehad, onder andere op de groei aan draagvlak voor fusie.

Bestuurlijk maatwerk

Dit advies voor deze unieke casus is te zien als een 'voorproefje' van de integrale beoordeling van en het toepassen van bestuurlijk maatwerk op toekomstige fusies op het terrein van po, vo,  wec en intersectorale fusies. Die aanpak is de basis van de nieuwe ministeriële Regeling die op 1 augustus 2017 is ingegaan. Binnenkort vinden schoolbesturen en (G)MR-en op de website meer specifieke informatie over de veranderingen en de werkwijze van de CFTO.

Meer informatie

Download het advies 2017

Download het advies 2015

Nieuwsbericht Nieuwe OCW-Regeling voor fusies

Zie ook

Hoort bij

  • MBO