OCW kondigt afschaffing fusietoets aan; instemmingsrecht medezeggenschap blijft

Afschaffing fusietoets

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft de Tweede Kamer op 20 april in een brief laten weten dat het kabinet de fusietoets in het funderend onderwijs wil afschaffen. Daarnaast behouden de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden hun instemmingsrecht voor fusies. Schoolbesturen blijven verder verplicht een fusie-effectrapportage (FER) op te stellen.

Alleen lichte (procedurele) toets

Het streven van het kabinet is, om vooruitlopend op de benodigde wetswijziging, de Regeling fusietoets in het onderwijs per 1 augustus 2018 te wijzigen. Vanaf dan krijgen alle fusies in het funderend onderwijs een lichte (procedurele) toets. Daarmee vervalt op 1 augustus de wettelijke adviestaak van de CFTO aan de minister.  Voor een voorgenomen fusie na deze datum is advies niet langer nodig. 

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) voert de lichte toets uit.

Advies CFTO aan (G)MR-en in 2018

Wel kan de medezeggenschap tot 1 januari 2019 bij de CFTO terecht voor ondersteuning en advies.

Meer informatie

Naar afschaffing fusietoets funderend onderwijs: uitwerking van het regeerakkoord (Brief minister Slob aan Tweede Kamer, 20 april 2018)