Borgen opgebouwde kennis, expertise en ervaring

In haar brief van 30 mei 2018 aan minister Slob doet de CFTO twee voorstellen voor het borgen voor de toekomst van haar kennis, expertise en ervaring met advisering aan de minister en de medezeggenschap op scholen over fusies in het onderwijs. De aanleiding hiervoor is dat de minister in april de Tweede Kamer per brief laat weten dat het kabinet de fusietoets in het funderend onderwijs wil afschaffen. Ook geeft hij aan dat de commissie wordt opgeheven. Wel behouden de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden hun instemmingsrecht voor fusies. In zijn brief zegt de minister ook dat de CFTO is gevraagd om met voorstellen voor die toekomstige borging te komen.

Dit zijn de twee voorstellen van de CFTO:

  1. Het inrichten van een meldpunt op het ministerie van OCW, waar voorgenomen fusies verplicht vroegtijdig door de fuserende scholen moeten worden aangemeld. Iedere betrokkene kan daardoor op tijd op de hoogte zijn en zijn bevoegdheden effectief uitoefenen;
  2. Het mogelijk maken van een ondersteunende faciliteit voor de medezeggenschap voor vraagstukken rond schaalgrootte en menselijke maat, waaronder onderwijsfusies.