Advisering aan medezeggenschapsraden: concrete voorbeelden van voorlichting door het CFTO-secretariaat

De CFTO ondersteunt en adviseert medezeggenschapsraden actief bij fusievoornemens. Daarom krijgt het secretariaat van de commissie regelmatig vragen van MR-leden per mail of telefoon. Ook bestuurders, fusiebegeleiders, gemeenteambtenaren en andere betrokkenen weten de CFTO te vinden. Hiernaast bezoekt het secretariaat op uitnodiging scholen en medezeggenschapsraden door het hele land voor informatiebijeenkomsten en gerichte voorlichting over fusies en de fusietoets.

In 2018 heeft het secretariaat hiervoor meerdere schoollocaties bezocht. Op een informatiebijeenkomst kan van alles rond een voorgenomen fusie besproken  worden. De informatieverstrekking dient met name om de betrokken partijen goed op weg te helpen.

Informele samenwerkingsschool in Friesland

Een voorbeeld van een concreet fusievoornemen speelt in het Friese dorp Twijzelerheide. Op de locatie van Basisschool de Reinbôge heeft het secretariaat van de CFTO op 28 februari jl. een informatiebijeenkomst verzorgd voor de lokale MR. Aanleiding was de mededeling van bestuurder Noventa dat er vergevorderde plannen bestaan om de  protestants-christelijke dorpsschool De Reinbôge te fuseren met de naastgelegen openbare school It Twaspan van bestuur Roobol.

Op speciaal verzoek van de voorzitter van de MR heeft de CFTO een presentatie  gegeven over verschillende gevolgen van een fusie en de mogelijkheden bij een verzoek om instemming.

Voor de ouders en leerkrachten in de MR van De Reinbôge is het de eerste keer dat zij een dergelijke vraag krijgen voorgelegd. MR- voorzitter Boorsma:  “Een fusie maak je als MR niet elke dag mee. Je weet dan op voorhand ook niet wat er allemaal op je afkomt. De informatieavond met de CFTO werkt in ieder geval verhelderend. Sommige van de eerste vragen zijn nu beantwoord, en we weten in ieder geval beter waar we op kunnen letten.”

Vragen die aan de orde zijn gekomen tijdens de informatiebijeenkomst betroffen de inrichting van een fusieproces en de stappen die daar bij horen. Ook is de vormgeving van de identiteit op een nieuwe fusieschool en de regelgeving voor samenwerkingsscholen besproken.

Fusie Rooms-Katholiek onderwijs Culemborg en Tiel

Op dinsdag 20 maart jl. sprak het secretariaat met een grote afvaardiging van de GMR van stichting RK Primair Onderwijs Culemborg (SRKPOC) op locatie van de Sint Jozefschool in Culemborg. SRKPOC is voornemens te gaan fuseren met het eveneens Rooms-Katholieke onderwijsbestuur Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR) uit de regio Tiel.

Bij de informatieavond, die was georganiseerd op initiatief van een ouder en de voorzitter van de Culemborgse GMR waren verschillende betrokkenen uit de organisatie van SRKPOC aanwezig. Van MR- en GMR-leden tot een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van de stichting. Ook leden van de medezeggenschap van SKOR waren uitgenodigd maar konden helaas niet deelnemen.

Met alle aanwezigen is kort stilgestaan bij de aanleiding voor de voorgenomen fusie en is het fusietraject tot op heden besproken. De CFTO heeft kort uiteengezet welke verschillende wet- en regelgeving van toepassing is bij een dergelijke besturenfusie. Ook is stilgestaan bij concepten als identiteit en mogelijke cultuurverschillen tussen fusiepartners.

Ondanks, of misschien wel dankzij, de goede informatievoorziening en open gesprekscultuur die binnen de stichting bestaat, geven individuele leden van de medezeggenschap aan een instemmingsverzoek voor een fusie toch als een grote verantwoordelijkheid te zien. “Het is moeilijk. Een zware klus. Ik weet ook niet goed welke afweging je moet maken. En je hebt ook een grote verantwoordelijkheid, wat als je de verkeerde keuze maakt?” verzucht een van de aanwezige MR-leden.

De CFTO adviseert vooral kritisch te zijn en de bestuurders te bevragen. Als er een goed verhaal achter een fusie staat, kan dat ook uitgelegd worden.

Scholenfusie en gelijktijdige besturenfusie in  het oosten van het land

Op woensdagavond 18 april jl. was het secretariaat van de CFTO op bezoek bij een school in een krimpregio in het oosten van het land. De aanwezige MR-leden hadden geruchten gehoord over een voorgenomen fusie met een nabijgelegen school. Gelijktijdig spelen er plannen voor een bestuurlijke fusie. De MR wist nog officieel van niets, maar om goed geïnformeerd aan het gehele proces te beginnen had de voorzitter van de lokale MR de CFTO gevraagd een informatiebijeenkomst te verzorgen.

Op zo’n bijeenkomst aan het begin van een mogelijk fusieproces staat het secretariaat van de CFTO vooral stil bij de verantwoordelijkheden van een MR in een fusieproces en de voorschriften en mogelijkheden die de verschillende onderwijswetten en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) bieden.

Zo kwamen op deze informatieavond  het initiatiefrecht binnen de WMS en de gevallen waarbij een medezeggenschap adviesrecht heeft aan de orde. Ook stond het secretariaat van de CFTO stil bij mogelijk stappen om met de bestuurder in het goede gesprek te komen.

Meer weten

Heeft u ook interesse in een voorlichtende bijeenkomst door het CFTO-secretariaat, of heeft u andere vragen. Neem dan contact op met de CFTO op info@cfto.nl of 070-3765976.