1 augustus 2018, wijziging Regeling Fusietoets: niet langer advies CFTO

Per 1 augustus 2018 is een nieuwe Regeling fusietoets van kracht. Met deze Regeling wordt de fusietoets verder versoepeld voor het funderend onderwijs als geheel. De CFTO geeft niet langer advies aan de Minister van OCW over fusievoornemens van scholen of besturen die actief zijn in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Met de nieuwe Regeling loopt de minister vooruit op een wetswijziging waarbij de fusietoets in het funderend onderwijs in het geheel wordt afgeschaft. Inhoudelijk betekent de huidige aanpassing dat de noodzaak  tot advisering door een onafhankelijke adviescommissie over fusies in het funderend onderwijs vervalt. Dit betekent dat alle fusies nog in twee categorieën vallen. De eerste categorie betreft fusies die überhaupt niet toetsplichtig zijn. Alle overige fusies in het funderend onderwijs worden alleen door DUO getoetst, ook wel de lichte toets genoemd. In de lichte toets wordt aan de hand van de fusie-effectrapportage (FER) beoordeeld of het proces zorgvuldig is doorlopen en of de betrokken medezeggenschapsraden hebben ingestemd met het voornemen tot fusie. Bij een positieve beoordeling van deze twee aspecten verleent de Minister goedkeuring aan de fusieaanvraag. Meer informatie over de lichte toets vindt u op www.duo.nl.

Deze wijziging van de Regeling heeft geen gevolgen voor de fusietoets in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. De adviestaak van de CFTO aan medezeggenschapsorganen blijft tot 1 januari 2019 bestaan. Per die datum wordt de CFTO opgeheven. Dit is geregeld in het instellingsbesluit van de CFTO.