Internetconsultatie over Wetsvoorstel Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het concept-wetsvoorstel over de afschaffing van de fusietoets voor internetconsultatie op overheid.nl geplaatst. Tot 6 augustus kan iedereen in Nederland op het concept-wetsvoorstel reageren.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel regelt de afschaffing van de fusietoets voor het funderend onderwijs. Schoolbesturen hoeven daardoor niet langer goedkeuring te vragen aan de Minister van OCW bij fusieplannen.  Wel blijven de verplichte fusie-effectrapportage (FER), het advies van de betrokken gemeenten en het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen behouden. Het instemmingsrecht van de medezeggenschapsraden is een belangrijk onderdeel van de checks and balances rondom fusie. Met behulp van de fusie-effectrapportage kunnen zij de voorgenomen fusie kritisch tegen het licht houden.

WMS

Verder is in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geregeld dat de geschillencommissie kan optreden bij geschillen tussen de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag. De uitspraak van de geschillencommissie is onderdeel van de fusie-effectrapportage. Ook dit blijft gelden in de toekomst.

Debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op woensdag 27 juni 2018 met de bewindspersonen van OCW gesproken over het schrappen van de fusietoets. Naar aanleiding daarvan zijn op 5 juni moties in gediend tot het behouden van de toets (pvv) en het niet schrappen van de inhoudelijke toets, vooruitlopend op de behandeling van het wetsvoorstel over afschaffing door de Tweede Kamer (SP). Voor beide moties was geen kamermeerderheid.

Tot 6 augustus 2018 kan gereageerd worden op het conceptvoorstel. Dat kan via www.internetconsultatie.nl.