Medezeggenschap en fusieplannen? De wet is gewijzigd per 1 januari 2018

Medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht bij fusies in het onderwijs. Dat staat in de Wet Medezeggenschap op scholen (Wms) en de verschillende sectorspecifieke onderwijswetten. Nieuw is dat bij fusieplannen ook altijd ouders moeten worden geraadpleegd.

Toekomstig onderwijsaanbod zaak van school, leerlingen én ouders

Door teruglopende leerlingenaantallen, financiën of kwaliteit komen besturen vaak voor moeilijke vraagstukken te staan. Een fusie of een samenwerking kan dan een oplossing zijn. Omdat de toekomst van het onderwijs een zaak is van school, leerlingen én ouders zijn schoolbesturen per 1 januari 2018 verplicht om ouders te raadplegen bij een drietal gevallen:

  • overdracht of fusie van een school;
  • het sluiten van een school;
  • het wijzigen van de grondslag van de school.

Dit is geregeld in artikel 15, derde lid van de Wms. Ook kunnen medezeggenschapsraden op grond van het initiatiefrecht altijd eigen voorstellen doen voor een alternatief plan voor fusie of sluiting.

Ontvang kostenloos informatie, ondersteuning en advies van de CFTO

Wanneer de medezeggenschap te maken krijgt met fusieplannen, dan kan de CFTO behulpzaam zijn. De CFTO heeft sinds haar oprichting in 2011 grote ervaring opgedaan met betrekking tot motieven voor en gevolgen van fusies. Die ervaring kan ook voor u van veel waarde zijn. Leden van de medezeggenschap kunnen bij de commissie terecht voor informatie, advies en ondersteuning. De CFTO wil zo medezeggenschapsraden ondersteunen om een goed geïnformeerde, gelijkwaardige en constructieve gesprekspartner te zijn voor het bestuur.

Onpartijdig en onafhankelijk

Advies en informatie van de CFTO wordt altijd onafhankelijk, onpartijdig en zonder kosten verstrekt. Deze taak van de CFTO is in 2014 op expliciet verzoek van de Tweede Kamer tot stand gekomen. Zijn er nog geen specifieke fusieplannen, maar wilt u gewoon meer weten over de fusietoets en de achtergrond van de adviestaak van de CFTO. Het secretariaat van de CFTO is ook beschikbaar voor het geven van voorlichtingsbijeenkomsten of een workshop. Neem hiervoor contact op met info@cfto.nl of bel ons op 070 – 376 5976.

Toezenden informatie aan medezeggenschap

Omdat lang niet alle MR-en en GMR-en in het funderend onderwijs bekend zijn met de CFTO en de mogelijkheid om informatie en advies te vragen, zal de CFTO in februari 2018 eem informatiepakket sturen aan de verschillende scholen en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.