Advies AFO 178 - Westerwijs & Penta Primair

Westerwijs is een onderwijsaanbieder met 15 openbare basisscholen, Penta Primair is een onderwijsaanbieder met 22 protestants-christelijke basischolen. Door de voorgenomen fusie tussen beide besturen ontstaat een samenwerkingsbestuur tussen openbaar en bijzonder onderwijs als bedoeld in artikel 17 van de WPO.

Het ontstaan van een dergelijke samenwerkingsbestuur is binnen de fusietoets aan een limitatieve goedkeuringsgrond onderworpen. De CFTO toets hierbij of met de voorgenomen fusie kan worden voorkomen dat binnen zes jaar na aanvraag één of meer scholen wordt opgeheven of niet langer voor bekostiging in aanmerking komt. Dat is bij deze aanvraag niet het geval.De CFTO adviseert daarom negatief.

Type: besturenfusie

Sector: primair onderwijs

Bevoegd gezag: Stichting Westerwijs (Bestuursnummer: 41846)

Bevoegd gezag: Stichting Penta Primair (Bestuursnummer: 41571)

Regio: Provincie Groningen

Advies: De CFTO heeft de minister geadviseerd goedkeuring te onthouden.