Voor een fusie van scholen of schoolbesturen is in veel gevallen de voorafgaande toestemming van de minister nodig. Daarvoor dient u een fusieaanvraag in.


De CFTO toetst die fusieaanvraag en brengt advies uit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister besluit uiteindelijk over elke fusieaanvraag.

Wanneer is toestemming van de minister verplicht?

Voor alle fusies is voorafgaande goedkeuring door de minister verplicht, behalve voor de categorieën die vallen onder de ‘toetsdrempel’. Deze uitzonderingen vindt u bij de betreffende onderwijssector:

Geen toets? Altijd effectrapportage

In alle gevallen moet u wel:

  • een fusie-effectrapportage (FER) maken;
  • advies vragen aan de direct betrokken gemeentebesturen over de wenselijkheid van de fusie. Het advies is onderdeel van de FER;
  • de FER voor instemming voorleggen aan de betrokken medezeggenschapsraden. De medezeggenschapsraden kunnen de CFTO om advies vragen over de FER.

Daarmee hebben alle betrokkenen (ouders, kinderen en leerkrachten) hun stem in een transparant afwegingsproces.

Administratieve of inhoudelijke toets.

Per 1 augustus 2017 geeft de CFTO niet langer advies bij alle fusietoetsplichtige zaken. De CFTO brengt volgens de Regeling inhoudelijk advies uit over complexe fusies in het po en vo. Dat geldt ook voor fusies in het speciaal onderwijs en voor intersectorale fusies. Op de andere fusies in het po en vo doet DUO vanaf 1 augustus een administratieve toets.

De CFTO blijft wel adviseren over fusies waarbij speciaal onderwijs is betrokken en fusies over meer dan één onderwijssector.  Wilt u meer weten over de werking van de fusietoets of een aanvraag doen? Dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de CFTO via info@cfto.nl, tel. 070 3765976 of met DUO.

Meer informatie vindt u bij de onderwijssectoren.

Zie ook