Voor een fusie van scholen of schoolbesturen is in veel gevallen de voorafgaande toestemming van de minister nodig. Daarvoor dient u een fusieaanvraag in.
De CFTO (of de CDHO, voor het hbo) toetst die fusieaanvraag en brengt advies uit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister besluit uiteindelijk over elke fusieaanvraag.

Wanneer is toestemming van de minister verplicht?

Voor alle fusies is voorafgaande goedkeuring door de minister verplicht, behalve voor de categorieën die vallen onder de ‘toetsdrempel’. Deze uitzonderingen vindt u bij de betreffende onderwijssector:

Geen toets? Altijd effectrapportage

In alle gevallen moet u wel:

  • een fusie-effectrapportage (FER) maken;
  • advies vragen aan de direct betrokken gemeentebesturen over de wenselijkheid van de fusie. Het advies is onderdeel van de FER;
  • de FER voor instemming voorleggen aan de betrokken medezeggenschapsraden. De medezeggenschapsraden kunnen de CFTO om advies vragen over de FER.

Daarmee hebben alle betrokkenen (ouders, kinderen en leerkrachten) hun stem in een transparant afwegingsproces.

Informatie en aanvragen

Wilt u meer weten over de werking van de fusietoets of een aanvraag doen? Bekijk dan de informatie en procedures per onderwijssector.

Zie ook

  • Website CDHO Website van de Commissie Macrodoelmatigheid Hoger Onderwijs