Advies AFO 217 - PCBO Bolsward en Stichting Palludara

De vereniging PCBO Bolsward beheert één school, cbs De Bron. Uit een risicoanalyse van de vereniging is gebleken dat de onderwijsaanbieder als éénpitter bestuurlijk kwetsbaar is, waardoor de kwaliteit van het onderwijs onder druk kan komen te staan. Op termijn zou het bestuur financiële risico’s lopen. Door op te gaan in een grotere stichting kan geprofiteerd worden van de stafdiensten en de continuïteit die een (bezoldigd) bestuurder biedt. Aanvragers wijzen daarbij op de toenemende complexiteit van de onderwijswetgeving en de financiële risico's die dat met zich meebrengt. Zowel PCBO Bolsward als Stichting Palludara worden bovendien geconfronteerd met de gevolgen van dalende leerlingaantallen. een fusie tussen beide organisaties zou leiden tot versterking van het bestuurlijk vermogen en de bestuurlijke slagkracht van zowel PCBO Bolsward als Stichting Palludara. De CFTO stelt vast dat dit argument terecht is aangevoerd. De CFTO stelt vast dat de omvang van Palladura door de fusie weliswaar toeneemt, maar dat er de facto weinig verandert. Wel zal de invloed van medezeggenschap en ouders van cbs De Bron afnemen. Er is geen reden om aan te nemen dat het aan draagvlak voor de fusie ontbreekt. De gevolgen van de voorgenomen fusie voor de keuzevrijheid in het onderwijs zijn zeer beperkt. Er is derhalve geen sprake van een significante belemmering van de variatie in het onderwijs.

Type: Bestuurlijke fusie

Sector: Primair onderwijs

Bevoegd gezag 1: Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Bolsward (PCBO Bolsward, bestuursnummer 60439)

Bevoegd gezag 2: Stichting Palladura (bestuursnummer: 42545)

Advies: De CFTO heeft geadviseerd om goedkeuring niet aan de fusie te onthouden.