Advies AFO 219 - OBS J.P. Minckelers en OBS Lorentz

Door het lage aantal leerlingen op de Minckelersschool zal deze school op lange termijn niet zelfstandig kunnen voortbestaan en uiteindelijk de deuren moeten sluiten. Door de Minckelersschool te laten fuseren met de eveneens onder zijn bevoegd gezag vallende Lorentzschool beoogt aanvrager het – volgens aanvrager – kwalitatief goede onderwijs zoals dat op dit moment wordt gegeven op de Minckelersschool te behouden, tegen aanvaardbare kosten. De CFTO acht dit een terecht motief voor de fusie. Het streven is om de Minckelersschool te laten opgaan in de Lorentzschool, maar in eerste instantie op een zelfstandige locatie te huisvesten. Daarmee kan worden bewerkstelligd dat de huidige leerlingen van de Minckelersschool de basisschool kunnen voltooien binnen hun vertrouwde omgeving.

De lijnen van besluitvorming blijven hetzelfde, niet aannemelijk is dat  de beleving van de schaalgrootte bij de betrokken leerlingen, leerkrachten of ouders zal veranderen door de fusie, omdat de leerlingen van de Minckelersschool op een aparte locatie zullen worden gehuisvest. Er is geen aanleiding om te twijfelen aan het draagvlak voor de fusie. De Minckelersschool wordt opgeheven, maar er zijn voldoende alternatieven binnen een aanvaardbare reisafstand.

Type: institutionele fusie

Sector: primair onderwijs

Bevoegd gezag: Stichting Openbaar Onderwijs Hilversum (bestuursnummer: 41493)

School 1: Openbare basisschool J.P. Minckelers (BRIN: 19DR)

School 2: Openbare basisschool Lorentz (BRIN: 19MR)

Advies: De CFTO heeft geadviseerd om goedkeuring niet aan de fusie te onthouden.