Advies AFO 220 - Alberdingk Thijm Primair Onderwijs en Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs

AT Primair en AT Voortgezet vallen sinds 2008 onder een koepelstichting. Zij vormen daarnaast een personele unie en hebben ook een gezamenlijk logo. De belangrijkste doelen die aanvragers met de voorgenomen fusie tussen beide besturen nastreven zijn het vereenvoudigen van de organisatiestructuur, ten behoeve van zowel de eigen organisatie als externe partijen, het behouden van één structuur voor bestuur van en toezicht op de PO- en VO-scholen en het zo veel mogelijk beperken van stromen van publieke middelen van en naar private rechtspersonen.

Op schoolniveau verandert er niets. Hoewel er door de fusie een groot bestuur ontstaat, verandert het marktaandeel van de fusiepartners niet, omdat AT Primair alleen in het primair onderwijs actief is, en AT Voortgezet alleen in het voortgezet onderwijs. Het benodigde draagvlak is aanwezig. De voorgenomen fusie leidt dus niet tot een significante belemmering in de variatie van het onderwijsaanbod. Het vereenvoudigen van een organisatiestructuur vormt in zichzelf geen rechtvaardigingsgrond voor een fusie. In dit specifieke geval bestaan daar echter vanuit de wet- en regelgeving met betrekking tot de fusietoets ook geen bezwaren tegen.

Type: besturenfusie

Sector: primair onderwijs, voortgezet onderwijs (intersectoraal)

Bevoegd gezag 1: Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair Onderwijs (bestuursnummer: 78912)

Bevoegd gezag 2: Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs (bestuursnummer: 40676)

Advies: De CFTO heeft geadviseerd om goedkeuring niet aan de fusie te onthouden.