De te fuseren besturen en hun scholen zijn gevestigd in een krimpregio. Dat is algemeen bekende informatie. In hoeverre moeten wij nog aantonen dat wij te maken hebben met sterke krimp?

Wanneer schoolbesturen demografische krimp in hun gemeente aanvoeren als rechtvaardiging voor hun fusieplannen, doet de CFTO nader onderzoek naar de mate van demografische krimp en de invloed daarvan op de omvang van het aantal leerlingen.

De leidende vraag daarbij is: in hoeverre vormen deze ontwikkelingen een bedreiging voor de continuïteit van het onderwijsaanbod? Daarvoor is essentieel dat u, met objectieve gegevens (in de vorm van gemeentelijke prognoses), onderbouwt in hoeverre de continuïteit van het onderwijs gevaar loopt als gevolg van de afname van het aantal leerlingen.